CATEGORY
  กฏหมายน่ารู้
  นานาสาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง
  ข้อมูลสถิติ
  รายชื่อผู้ประกอบการ
  เครื่องสำอางอันตราย
  รายการสาร
  อาเซียนบรรสาน
  ASEAN Cosmetic Harmo...
  ประกาศผลการวิเคราะห์
  GMP เครื่องสำอาง
  Cosmetic Safety
  การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง...
  ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง  
  Public Hearing
  Web Board
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า ธันวาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
18 ธันวาคม 2560
อ่านทั้งหมด 
 
Download
 
  เอกสารรับฟังความคิดเห็น อัตราจัดเก็บจริง ม.44 วันที่ 20 เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับฟังความคิดเห็น ม. 44 เครื่องสำอาง
  เอกสารรับฟังความคิดเห็น ม. 44 วันที่ 24 ก.พ. 2560
  ประกาศรายชื่อ FDA Thai Herb
 
  การขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง
  การขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอาง
  การขอรับรองสำเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสำอาง
  การขอหนังสือรับรองการขายแหล่งผลิตผู้ผลิตหนังสือรับรองปราศจากเชื้อวัวบ้า
  การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางควบคุม
  การขอหนังสืออนุญาตการนำหรือสั่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครั้ง
  การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (USER ACCOUNT)
  การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม
  การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ
  รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านเครื่องสำอาง
  เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมายวันที่ 19 ธันวาคม 2557
  คู่มือการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2556)
  คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามแนวทางวิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (สิงหาคม 2556)
  คู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม 2556
Results : 42
  page :   of 3