งานตรวจสอบโฆษณาเครื่องสำอาง
สื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา  
ตัวอย่างข้อความที่ฝ่าฝืนกฏหมาย 2557
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00
เอกสารแนบ : ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืน_57.pdf