กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่เผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2559

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 

 
เอกสารแนบ :  29.PDF