กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 

 

 

 

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๐ ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐

 
เอกสารแนบ : 2.ด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง_ฉบับที่_2.PDF