กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ. 2558] เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 4 เมษายน 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๖๐
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
 

 

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 
เอกสารแนบ : 1573756812_แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่.PDF