กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 25 เมษายน 2560

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
 
 
 
 
มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 
เอกสารแนบ : 1211456729_1.กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง.PDF