กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง หน้า ๑๙
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ : ประกาศกันเสีย.PDF