กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[ม.44]เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญฯ
วันที่เผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2560

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๑๑

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ :  1.0อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ.PDF