กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[ม.44]เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2560

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๔  

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ :  2.0อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ.PDF