กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[ม.44]เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง  หน้า ๓๐  

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ :  2.1ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ.PDF