กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[ม.44]เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 5 สิงหาคม 2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๑๕

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ :  3.หลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไข_การรับและจ่ายเงิน.PDF