กฎหมายน่ารู้
ประกาศกระทรวง  
[พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง 
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 
เอกสารแนบ :  3.ด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง_ฉบับที่_3.PDF